Specialundervisning på Landsbyskolen
 
På Landsbyskolen vil vi gerne give børnene de bedste rammer og muligheder for læring og trivsel.
 
Specialundervisernes opgave på Landsbyskolen er at arbejde for, at der er et rum for undervisning af alle elever uanset behov. Vi har fokus på børnenes resurser og potentialer og arbejder ud fra et anerkendende børnesyn.
Specialunderviserne er således omdrejningspunktet for skolens arbejde med inklusion fagligt og socialt.
 
I specialundervisningen arbejdes der med forebyggende, foregribende og indgribende indsatser og tiltag både i klasser, med grupper af børn og gennem særlige forløb for enkelt-elever.
Gennem forebyggende aktiviteter søger vi at fremme trivsel og læring og dermed forebygge, at vanskeligheder opstår. Hvis der er konstateret begyndende vanskeligheder søger vi at foregribe, at det forværres og gør derfor en særlig indsats for at forhindre, at dette sker. De indgribende indsatser er opgaver, der går i stedet for eller ydes som supplement til den almindelige undervisning – f.eks. specialundervisning.
 
Vi benyttes en bred vifte af varierede former for specialundervisning samt læse-, skrive- og matematikkurser.
Nogle børn modtager special- og støtteundervisning efter et fast tilrettelagt skema, mens andre børn med behov tilbydes mere fleksible tilbud af kortere eller længere varighed. Specialundervisere og klasselærere drøfter og planlægger de forskellige tilbu,d og ser på hvilke muligheder og løsninger, der kan gavne det enkelte barn.
 
Specialunderviserne er også vejledere, hvor andre lærere, SFO personale eller klasseteamet har mulighed for at drøfte overvejelser og modtage vejledning vedrørende differentieringen af undervisningen og udvikling af kompetencer hos børnene – både når det gælder trivsel, faglig og social udvikling.
 
AKT- adfærd, kontakt og trivsel.
 
Specialunderviserne varetager flere forskellige opgaver vedrørende trivsel, adfærd og sociale relationer.
Vi arbejder med forebyggende trivselsforløb i klasser. Det kan f.eks. være forløb om klasseledelse, konflikthåndtering, sociale relationer og kommunikation.
Vi varetager også foregribende og indgribende indsatser i forhold til AKT-problematikker både i forhold til klasser, grupper af børn og enkelte elever. Det kan være særligt tilrettelagte forløb i forhold til social træning, adfærd, konfliktmægling, og der indgår et tilbud om trivselssamtaler med eleverne.
 
Derudover har lærerne og SFO personale mulighed for at få vejledning og supervision bl.a. på baggrund af observationer i klasserne.
 
Specialunderviserne modtager rådgivning og samarbejder med Pædagogisk Psykologis Rådgivning Københavns Kommune, hvor der stilles såvel en psykolog samt en høre-tale pædagog til rådighed.