Vedtægter for Landsbyskolen

 

Hjemsted og formål 

§1

„Landsbyskolen” er en privatejet og uafhængig uddannelsesinstitution med hjemsted i Københavns kommune. Skolen er oprettet den 1. aug. 1974. Skolens adresse er Engvej 135  2300 København S., og den har CVR-nummer 12718748. Skolen blev grundlagt af Martha Thomsen og 1. jan. 1988 overdraget til Stig Jørgensen, som siden også har været skoleleder. 

§2

Skolens formål er at drive en friskole efter de til enhver tid gældende love og andre retsregler for friskoler og private grundskoler m.v. Det følger heraf, at skolen efter sit formål og i hele sit virke skal forberede eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre samt udvikle og styrke elevernes kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene.

Stk.2

Skolens formål er i øvrigt at udøve skolevirksomhed på følgende grundlag: At skabe en skole, som elever, lærere og forældre føler er deres egen.At undervise i et trygt og overskueligt miljø og derigennem give eleverne gode betingelser for at udvikle sig fagligt, menneskeligt og socialt.At tilbyde en professionelt tilrettelagt undervisning af høj kvalitet, der tilgodeser den enkelte elevs og klasses behov for at ruste den enkelte elev til de afsluttende prøver og til fremtidige uddannelser 

Skolens drift  

§3

Skolens drift gennemføres på grundlag af skolepenge for eleverne, kontingenter og ved tilskud fra det offentlige. Skolen skal opfylde det egendækningskrav, som Undervisningsministeren har fastsat med hjemmel i „Lov om friskoler og private grundskoler mv.”Stk.2.Likvide midler, der ikke er nødvendige til skolens daglige drift, skal anbringes i overensstemmelse med bestemmelserne i „Lov om friskoler og private grundskoler m.v.” Midlerne må ikke anbringes på konti m.v., som andre end skolen har rådighed over. 

Forældrekredråd  

§4

Hvert år vælges repræsentanter til forældrerådet. Det tilstræbes at alle klassers forældre er repræsenteret. Der holdes to årlige møder, hvor skolens drift og indsatsområder behandles. 

Tilsyn 

§5

Skolen har valgt at arbejde med selvevaluering, der udarbejdes hvert år en evalueringsrapport, som forelægges forældrerådet og er tilgængelig på skolens hjemmeside. 

Ansvar

§6

Skolens ejer har den overordnede ledelse af skolen og er ansvarlig over for undervisningsministeren for, at skolens økonomi og drift er i overensstemmelse med  lovgivningen og andre retsregler. Skolens ejer er endvidere ansvarlig for, at forvaltningen af de statslige tilskud er i overensstemmelse med bestemmelserne i „Lov om friskoler og private grundskoler mv.”.

Stk.2

Ejeren skal påse, at bogføring og formueforvaltning kontrolleres på betryggende måde. Ejeren skal forvalte skolens midler til gavn for skolen og skal tage skyldige økonomiske hensyn.

Stk.3

Ejeren er ansvarlig for, at der hvert år udarbejdes en retvisende årsrapport i overensstemmelse med gældende regler. Ejeren har ansvaret for, at regnskabet underkastes betryggende revision efter gældende regler.

Stk.4

Ejeren træffer beslutning om køb, salg og pantsætning af fast ejendom. Ejeren fastsætter størrelsen af kontingenter, skolepenge og forældrebetaling for skole­fri­tidsordning. Skolens leder ansætter og afskediger skolens lærere og andet fastansat personale.

Stk. 7

Ejeren skal omgående underrette Ministeriet for Børn og Undervisning, hvis skolen/han standser sine betalinger, begæres konkurs eller der i øvrigt er fare for, at skolens virksomhed må indstilles. 

§7

Forældrekredsen og fastansatte ved skolen har efter anmodning ret til at få indblik i budgetter og regnskaber, når disse er godkendt af ejeren, samt i revisionsprotokollen. Oplysninger omfattet af bestemmelserne om tavshedspligt i forvaltningsloven kan dog ikke videregives. 

Tegningsret 

§8

Institutionen tegnes af skolelederen/ejeren. Tegningsretten kan ikke delegeres, og der kan ikke gives prokura.

Årsrapport 

§9

Regnskabsåret følger kalenderåret.

Stk.2

Revisionen skal være afsluttet senest d. 1. april hvorefter den reviderede årsrapport tilstilles ejeren til godkendelse. Ejeren skal underskrive årsrapport og sørge for indsendelse til Ministeriet.  

Nedlæggelse 

§10

Beslutning om skolens ophør træffes af ejeren.

Stk.4

Det påhviler ejeren at give Ministeriet for Børn og Undervisning samt elevernes hjemkommuner meddelelse om skolens nedlæggelse.