Undervisningsmiljø på Landsbyskolen 2017

Landsbyskolen har som et led under undervisningsmiljøloven set på eget værdiregelsæt samt lavet en trivselsmåling for eleverne fra 1. – til 9. klasse.

Skolens skoleleder har sammen med lærere og elever pointeret, at skolen har en antimobbestrategi. Skolens lærere, forældre og elever udstikker i fællesskab gode retningslinjer for god adfærd og respektfulde relationer - både mellem eleverne og mellem eleverne og lærerne. I tilfælde af mobning har skolen en antimobbepolitik. I indeværende skoleår har Tina (indskolingslærer og SFO-leder) været på kursus i et antimobbeprogrammet "Fri for mobning", som er udarbejdet af Red Barnet. Læs mere under "Antimobbepolitik".

Trivselsundersøgelsen i skoleåret 2016 var udfærdiget af viceinspektør og sikkerhedsrepræsentanten i fællesskab. Der var lavet to forskellige – en trivselsundersøgelse for 1. – 3. klasse samt en for 5.- 9. klasse. Begge undersøgelsers spørgsmål var meget ens, dog med et ønske om flere detaljer fra de ældste klassetrin.

Undersøgelsen viste stor tilfredshed med både skolen, klasserne, frikvartererne, undervisningen, lokaler og lærerne. Det dengang nyoprettede aktivitetsbånd med fast indlagt 30 min. aktivitet fik en positiv modtagelse. Dette blev også mundtligt evalueret i hver klasse, og her var der stor tilfredshed, blandt andet fordi eleverne føler sig mere friske sidst på dagen. Dette opleves ligeledes af lærerne. Der er derfor fastlagt en aktivitetsbånd, med afgrænsede perioder som læsebånd, fastlagt i skemaet for skoleåret 2016/17 – med stor tilfredshed.

Mens det springende punkt i begge undersøgelser viste, at skolens toiletter opleves urene. Dette tog skolen alvorligt, og gik i samråd med de nye rengøringsfolk. Her er forsøgt ændring i vaskeprocedure, og i indeværende skoleår 2016/17 har vi ikke modtaget klager på hverken rengøringen – ej heller på lugten.

 

I indeværende skoleår har der været gennemført en undersøgelse blandt lærerne, og her var en meget stor tilfredshed, dog var det springende punkt – larm i lokalerne i underetagen. Dette var tillige det der prægede snakken i elevrådet, hvorfor der blev taget initiativ i elevrådet til at opsætte sedler om ”gå – ikke løbe” osv. i salen. På vores fælles forældre-arbejdsdag blev der sat lyddæmpere op i loftet i skolekøkkenet samt science-lokalet. Her er der blandt både børn, forældre og lærere ytret stor glæde, og det har både pyntet og gavnet.

 

Alt i alt kan lærere, elever og ledelse godt klappe sig selv på skulderen, da Landsbyskolen viser ovenud god trivsel og tilfredshed. Konklusionen må være, at vi lever i den grad op til vores motto - Landsbyskolen ER et rart sted at lære!

 

Denne undersøgelse er udfærdiget og handlet på primo 2016, og vil blive genoptaget i 2017.